IMPC Adatvédelmi Szabályzata

Az IMPC Personnel Hungária Kft. Adatvédelmi tájékoztatója
ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 
Az IMPC Personnel Hungária KFT. (székhely: 1024 Budapest Buday L. u. 18. 1. em. 3.) (továbbiakban: Adatkezelő) ezúton tájékoztatja a Pályázókat a munkaerő-toborzási, kiválasztási tevékenységével kapcsolatos személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, elveiről, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről, az adatkezeléssel kapcsolatos jogairól, jogai érvényesítésének lehetőségeiről, valamint a Pályázók jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
Tevékenységünk során az általunk szükségszerűen elvégzett adatkezelés folyamán fokozott figyelmet fordítunk a hozzánk eljuttatott személyes és különleges adatok védelmére. 
Adatkezelésnek minősül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, felhasználása, munkaadó számára történő továbbítása, összehangolása vagy összekapcsolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
Az Adatkezelő az impc.hrszoftver.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) üzemeltetése során az adatbankba regisztráló Pályázók és a Honlapon vagy más portálokon, hirdetési felületeken megjelenő álláshirdetésekre jelentkező Pályázók adatait kezeli.
Az Adatkezelő ezen kívül a vele kapcsolatban álló partnercégek és a partnercégek alkalmazásában álló dolgozók adatait (név, e-mail cím, telefonszám, munkáltató cég neve, betöltött pozíció megnevezése) kezeli.
A Pályázó a Honlap használatával elfogadja az Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.
 1. Adatkezelés célja
Az IMPC Personnel Hungária Kft. vezetők, szakemberek keresésével, értékelésével, kiválasztásával foglalkozik, a Pályázók személyes adatainak kezelésére ezen tevékenységünk keretében, álláskeresés céljából kerül sor.
Adatkezelő az Pályázók által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a fent meghatározott célok érdekében kezeli és tárolja. Adatkezelő a megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel.
 Az adatok kezelésére kizárólag abból a célból kerül sor, hogy a Pályázó jelentkezése, önkéntes adatközlése alapján jövőbeli elhelyezkedésével, munkavállalásával kapcsolatban támogatást, tanácsot nyújtsunk. Továbbá, hogy a munkáltatók által betöltendő, és ezzel kapcsolatban velünk szerződéses jogviszonyban álló partnereink, megbízóink által megjelölt pozíciókra a Pályázó foglalkoztatásának lehetőségét megvizsgáljuk. Amennyiben a Pályázó a munkáltató által támasztott elvárások alapján alkalmas lehet, javasoljuk a foglalkoztatását, ennek érdekében önéletrajzát, pályázói profilját megbízónknak továbbítjuk, továbbá a Pályázó jövőbeli foglalkoztatása, újabb állásajánlatokkal történő megkeresése érdekében adatbázisunkban adatait kezeljük. Adatait a megjelölt céloktól eltérő célra nem használjuk fel.
Azon adatokat, melyek az Adatkezelő adatbázisába kerülnek, az Adatkezelő munkatársai és partnercégei jogosultak megismerni.
A személyes és különleges adatok gyűjtése, tárolása, személyes adatok harmadik fél részére történő továbbítása valamint az adatkezelés céljához igazodó bármely egyéb adatkezelési tevékenység elvégzésére úgy kerül sor, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.
A Pályázó személyes adatainak kezeléséhez, valamint azoknak az országhatáron belüli vagy azon túl található – Adatkezelővel ügyfélkapcsolatban lévő – jogi személyek (szerződött partnerek) részére történő továbbításához jelen nyilatkozat elfogadásával kifejezetten hozzájárulását adja. Külföldre történő adattovábbítás esetén az a harmadik országban működő partnercég, melynek a személyes adatokat továbbítjuk, biztosítja a megfelelő szintű védelmet a személyes adatok kezelése kapcsán. Különleges adatot harmadik személy részére sem írásban, sem szóban nem továbbítunk és annak lehetőségét sem teremtjük meg, hogy harmadik személy a különleges adatokhoz bármiféle módon hozzáférjen.
 1. Adatkezelés jogalapja
Az adatkezelésre a Pályázók önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Pályázók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Honlap használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.
Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy, a Pályázó felel.
Az adatszolgáltatás önkéntes, melynek jogalapját az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – továbbiakban: Adatvédelmi Törvény - biztosítja. Adatai kezeléséhez Ön az adatainak elküldésével hozzájárul.
 
 1. Adatkezelő megnevezése
Név: IMPC Personnel Hungária Kft.
Székhely: 1024 Budapest Buday László u. 18. 1. em. 3.
Adószám: 13167651241
Cégjegyzékszám: 0109721953
E-mail: impc@impc.hu
Telefon: +36 22 500 240
 1. A kezelt személyes adatok köre
Önéletrajzban a pályázó által feltüntetett összes adat, pályázói profilban szereplő adatok
- azonosító adatok: név, nem, születési hely és idő, állampolgárság
- elérhetőségek: e-mail cím, telefonszám, lakcím
- Skype ID, Linkedin ID, Facebook ID, Twitter ID
- Munkatapasztalattal kapcsolatos adatok: munkáltató cég neve, pozíció megnevezése, munkába állás kezdete és vége, betöltött munkakör szakterülete, betöltött pozíció szintje, pozíció részletes bemutatása
- Tanulmányokkal kapcsolatos adatok: intézmény neve, képzés megnevezése, képzés típusa, végzettség foka, kezdés éve, végzés éve, jelenlegi tanulmányok
- Nyelvismeretre vonatkozó adatok: nyelv megnevezése, nyelvtudás szintjének megnevezése
- Informatikai ismeretekre vonatkozó adatok
- Személyiségre vonatkozó adatok, online vagy papír alapú személyiségtesztek eredményei
- Adatközlő Tanácsadóival folytatott személyes vagy telefonos interjú során elhangzott az álláspályázat szempontjából releváns adatok, pályázói profilban szereplő adatok
A Pályázónak továbbá lehetősége van dokumentumokat, így motivációs levelet, ajánlást, bizonyítványt, diplomát is elküldeni a Honlapra a megadott formátumok egyikében.
 1. Az adatkezelés időtartama
Adatközlő mindaddig megőrzi a Pályázó adatait, amíg az nem kéri azoknak a törlését.
Nálunk kezelt adatainak törlését a Pályázó bármikor kezdeményezheti. Kérésének hivatali időnkben mindenkor haladéktalanul eleget teszünk.
A megadott adatok helyességért a Pályázó felel. Személyes adatai helyesbítését azok megváltozása esetén bármikor kérheti. A valóságnak meg nem felelő adatokat kérésére helyesbítjük, a hiányos vagy téves adatot töröljük.
 1. Pályázói jogok és jogérvényesítési lehetőségek
 • Tájékoztatáshoz való jog
A Pályázó bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
 • levelezési cím: 1024 Budapest Buday László u. 18. 1. em. 3.
 • e-mail cím: impc@impc.hu
 • telefonszám: +36 22 500 240
Adatkezelő a Pályázó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. A Pályázó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat a fent megjelölt elérhetőség valamelyikén.
 • Pályázó kérheti adatainak törlését, helyesbítését
A Pályázó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni a fent megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Adatkezelő a szükséges időtartamig megőrzi.
A helyesbítésről és a törlésről a Pályázót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Pályázó jogos érdekét nem sérti.
Ha az Adatkezelő a Pályázó helyesbítés, törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.
 1. Adatbiztonság
Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az Adatkezelőt. Az Adatkezelő ilyen esetben a hatóságok részére – kizárólag akkor, ha a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak akkor és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.
 1. Biztonság
Az impc.hrszoftver.hu honlapra bevitt adatokat szerződéses partnerünk saját szerverén, valamint az Adatkezelő saját szoftverein és számítógépes alkalmazásaiban megfelelő biztonsági intézkedések mellett tárolja. Az adatokról minden nap biztonsági másolat kerül készítésre, amely más, hasonlóan biztonságos szervereken is tárolható, arra az esetre, ha valamilyen technikai vagy emberi hiba miatt megsérülnének a saját szerveren tárolt adatok.
 1. Egyéb rendelkezések
Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi Tájékoztatót a Pályázó a Honlap felületén keresztül történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Erre különösen akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, vagy ha jogszabály az kötelezővé teszi. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. A módosítás hatályba lépését követően a Pályázó a Honlap használatával, ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat.
Jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatályba lépésének ideje: 2018.05.24. 
A tájékoztatást megértettem és tudomásul vettem, kijelentem, hogy adataimat önkéntesen adom meg, az adatkezeléshez kifejezetten hozzájárulok.
 
 

Annak édekében, hogy adatait kezelhessük, szükségünk van az Ön önkéntes hozzájárulására. Beleegyező nyilatkozatát, Adatkezelési tájékoztatónk jóváhagyását itt teheti meg: